About Us
Administrative Organization Current Location: Home > Administrative Organization 

Administrative Leadership

Dean:

BAO Gang, +86-571-87953873, baog@zju.edu.cn,Finance and Administration, Human Resources


Vice Dean:

WEN Jiwei, wjw@zju.edu.cn, Party committee work, Continuing Education, Alumni Affairs

SHENG Weimin, +86-571-87953865,shengweimin@zju.edu.cn, Educational Affairs of Undergraduates, Foreign Affairs, Lab Safety, Public housing management

GAO Chuanhou, +86-571-87953749, chougao@hotmail.com, Educational Affairs of Postgraduates, Scientific Research, Discipline Construction


Assistant to the Dean:

ZHANG Ting, zhangting79@zju.edu.cn

XU Xiang, xxu@zju.edu.cn


Party Committee

Secretary of Party Committee: WEN Jiwei, wjw@zju.edu.cn

Deputy Secretary of Party Committee: YAO Chen, +86-571-87953872, yaoc@zju.edu.cn

Members: SHENG Weimin, GAO Chuanhou, TAN Zhiyi, HUANG Zhengda, JIA Houyu


Office of General Affairs

ZHOU Liping, Director, +86-571-87953867,lpzhou@zju.edu.cn,Office Work,Finance, logistics service

CHEN Li, Deputy Director, +86-571-87953947,chenli07@zju.edu.cn,Human Resources Affairs, Scientific Research

XIONG Jinlei, Deputy Director, +86-571-87951981,xiongjinglei@zju.edu.cn,Paperwork, Educational Affairs

FANG Aimin, Secretary of General Affairs Office, +86-571-86971131,fam74@zju.edu.cn

SHAO Di, Undergraduate Counselor, +86-571-87953748, shaodi@zju.edu.cn

XU Da, Undergraduate Counselor, +86-571-87953748,xudazju@zju.edu.cn

LI Meng, Postgraduate Counselor, +86-571-87953748, 0011346@zju.edu.cn

LUO Yahua,Undergraduate Education Affairs Secretary, +86-571-87953841,mlyh@zju.edu.cn

YANG Liping,Undergraduate Education Affairs Secretary, +86-571-882060,lxyzj@zju.edu.cn

FU Yi, Undergraduate Education Affairs Secretary, +86-571-87953794, fuyi2018@zju.edu.cn

DING Xuemei, Postgraduate Education Affairs Secretary, +86-571-87953834, dingxuemei@zju.edu.cn

WANG Fengyi, International Affairs Secretary, +86-571-87953794, wangfy@zju.edu.cn

LIU Zhiyuan, Dean Secretary, +86-571-87953947

WANG Yan, Research Assisstant, +86-571-87953946

ZHANG Lujie, Research Assisstant, +86-571-87953946

MA Yilin, Research Assisstant, +86-571-87953946

LI Yuting, Research Assisstant, +86-571-87953748


Degree Sub-Committee

Chairman: LI Song

Members: GAO Chuanhou, LI Song, SHENG Weimin, SU Zhonggen, TAN Zhiyi, WU Qingbiao, WANG Meng, ZHANG Lixin, ZHANG Guochuan


Education Committee

Chairman: SHENG Weimin

Deputy Chairman: GAO Chuanhou

Members: CHEN Xiaoliang, GAO Chuanhou, HUANG Zhengda, LI Fang, LU Xingjiang, SHENG Weimin, ZHANG Lixin, ZHANG Ting, ZHANG Yi


Disciplinary development Committee

Chairman: BAO Gang

Members: BAO Gang, CHEN Shuping, FANG Daoyuan, KONG Dexing, LIU Kangsheng, LIU Xiangguan, LU Diming, LI Chong, LI Song, SHENG Weimin, XU Xiang, ZHENG Fangyang, ZHU Jianxin


Human Resources Committee

Chairman: BAO Gang

Deputy Chairman: LI Song

Members: WEN Jiwei, CHEN Xiaoliang, GAO Chuanhou, KONG Dexin, LI Fang, LIU Kangsheng, SU Zhonggen, SHENG Weimin, YIN Yongcheng, ZHANG Lixin, ZHANG Ting, ZHANG Qinghai


Trade Union

Chairman: HUANG Zhengda

Deputy Chairman: ZHOU Liping

Members: FANG Aimin, JIA Houyu, LIANG Kewei, HUANG Zhengda, ZHOU Liping, DAI Junfei, TONG Wenwen


Continuing Education Center

Chairman: YU Zhongwei

Members: CHEN Hong, WANG Xiaomin


Library Facilities

Chairman: HUANG Dan

Members: CHEN Fang

  • 0571-87953867

  • 0571-87953867

  • mathadmin@zju.edu.cn

  • Address : 866 Yuhangtang Rd, Hangzhou 310058, P.R. China

Copyright 漏 2018 ZJU School Of Mathematical Sciences.All Rights Reserved


鎮ㄦ槸绗33883浣嶈闂